NM TET

NM TET 2-R-Whg. 75 m², EBK, Bad 0174/3640458